Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego Gander24.pl

 

§. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa reguluje kwestie dotyczące korzystania ze Sklepu Internetowego Gander24.pl dostępnego pod adresem: www.gander24.pl

 

2. Właścicielem Sklepu Internetowego Gander24.pl jest Andrzej Gąsior prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Gander” Andrzej Gąsior z siedzibą przy ul. Juliusza Lea 20/1A, 30-052 Kraków, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) przez Ministra Gospodarki, NIP: 6772032902 REGON: 351546566.

 

3. Klient może kontaktować się ze Sprzedającym w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: sklep@gander24.pl oraz telefonicznie dzwoniąc na numer: 888-090-200 w godzinach 9:30 – 17:00 w dni robocze. Adres do korespondencji „Gander” Andrzej Gąsior , ul.Juliusza Lea 20/1A, 30-052 Kraków.

 

§. 2 DEFINICJE

 

1. Właściciel Sklepu, Sprzedający – Właściciel Sklepu Internetowego Gander24.pl, o którym mowa w §. 1 ust. 2 Regulaminu;

2. Klient – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;

3. Przedsiębiorca – Klient wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (teks jednolity z dnia 12.07.2019 r., Dz. U. 2019. poz. 1292);

4. Konsument - Klient będący osobą fizyczną dokonujący z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową jak również osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

5. Sklep – Sklep Sklep Internetowy Gander24.pl dostępny pod adresem internetowym: www.gander24.pl;

6. Regulamin– Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;

7. Dni robocze– dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

8. Konto Klienta – miejsce dostępne dla Klientów Sklepu po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. zamawianie towaru, śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.

 

§. 3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

1. Właściciel sklepu internetowego prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego Gander24.pl.

2. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania ze Sklepu Internetowego Gander24.pl w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji.

3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.

4. Zamówienia, w sposób określony w §. 6., można składać po dokonaniu rejestracji.

5. Klient, który dokonał rejestracji może złożyć Zamówienie po zalogowaniu się na Konto Klienta podając adres e-mail i hasło.

 

§. 4. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Klient powinienposiadać:

a) przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 8.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 20.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2,

b) włączoną obsługę Java Script,

c) aktywny adres e-mail.

2. Klient może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Klienta warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Klienta telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w naszej Polityce prywatności i plików cookies.

3. Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest potwierdzenie zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu.

 

§. 5. REJESTRACJA, WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

1. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Klienta tworzone jest indywidualne Konto Klienta.

2. Klient, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny. Klient może także dokonywać zakupów w Sklepie Internetowym bez rejestracji, jednakże w takim przypadku rezygnuje z utworzenia Konta Klienta i funkcjonalności do niego przypisanych, tj. zapamiętanie danych adresowych czy śledzenie stanu realizacji zamówienia.

3. Do rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail (loginu) oraz ustawienie hasła.

4. W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki. W przypadku, gdy formularz wypełnia Konsument są to:

a) imię i nazwisko,

b) adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),

c) numer telefonu

5. Jeżeli formularz rejestracyjny wypełnia Przedsiębiorca do wysyłki zakupionych towarów należy podać:

a) pełną nazwę firmy,

b) Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),

c) adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),

d) imię i nazwisko osoby do kontaktu,

e) numer telefonu.

6. Po dokonaniu rejestracji na podany przez Klienta adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji, stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym, z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

7. Właściciel Sklepu może odmówić zarejestrowania Klienta jeżeli zachodzą przypadki określone w ust. 11

8. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną

9. Właściciel Sklepu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną jeżeli Klient nie wykazywał aktywności w Sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto Klienta w ciągu 2 lat od ostatniej aktywności.

10. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Klientowi dostępu do Konta Klienta oraz jego usunięciem.

11. Właściciel Sklepu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:

a) cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,

b) działalność Klienta jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,

c) otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,

d) uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Klienta o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Klienta,

e) Klient dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,

f) Klient w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,

g) podane przez Klienta dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą, a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail

12. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 11 lit. g. należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).

13. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Właściciela Sklepu zostanie przesłane na podany w Koncie Klienta adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Klienta. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Klienta może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w osobnej zakładce strony internetowej Sklepu lub poprzez usunięcie Konta Klienta.

14. Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło ze strony Właściciela Sklepu ponowna rejestracja jest możliwa po uzyskaniu zgody Właściciela.

15. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

16. Termin wypowiedzenia umowy przez Właściciela Sklepu w przypadkach, o których mowa w ust. 9 i 11 wynosi 14 dni.

 

§. 6. WARUNKI SPRZEDAŻY

 

1. Właściciel Sklepu prowadzi sprzedaż towarów prezentowanych na stronach Sklepu Internetowego Gander24.pl

2. Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu Internetowego Gander24.pl są: Sprzedający oraz Klient.

3. Umowa sprzedaży może zostać zawarta zarówno z Klientem zarejestrowanym (posiadającym Konto Klienta) jak i z Klientem niezarejestrowanym. Klient niezarejestrowany, w celu zawarcia umowy sprzedaży, musi każdorazowo:

a) podać dane wymagane do rejestracji, o których mowa w § 5 ust. 4 lub 5 oraz

b) potwierdzić zapoznanie się z treścią Regulaminu.

4. Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 lub 543 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity z dnia 8.10.2020 r., Dz. U. 2020 poz. 1740; dalej: Kodeks cywilny). Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wycofania poszczególnych towarów prezentowanych na stronie Sklepu. Zmiana cen lub wycofanie towaru nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

6. Sklep prowadzi zarówno sprzedaż detaliczną, jak i hurtową.

7. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta i jego akceptacji przez Sprzedającego, z zastrzeżeniem ust. 10-12. Szczegółowy opis trybu zawarcia umowy sprzedaży określają postanowienia ust. 8-12.

8. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 13.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

9. Złożone zamówienia za pośrednictwem strony internetowej stanowi ofertę zakupu w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, która jest wiążąca w terminie 5 dni roboczych (po tym czasie wygasa) i składa się z następujących czynności:

a) wybrania towarów pośród prezentowanych na stronach Sklepu,

b) dodania ich do koszyka,

c) wybrania sposobu zapłaty i dostawy,

d) zalogowania do Konta Klienta w przypadku, gdy zamówienie składa Klient zarejestrowany, chyba że zalogował się wcześniej,

e) dopełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 3 w przypadku, gdy zamówienie składa Klient niezarejestrowany,

f) kliknięcia przycisku „kupuje i płacę”.

10. W odpowiedzi na złożone zamówienie Sprzedający, w terminie 5 dni roboczych, wysyła wiadomość e-mail na podany przez Klienta adres e-mail lub kontaktuje się telefonicznie w celu:

a) zaakceptowania zamówienia (oferty) – w takim przypadku umowa sprzedaży zostaje zawarta w dniu złożenia oświadczenia,

b) odmowy przyjęcia zamówienia (oferty) – w takim przypadku nie dochodzi do zawarcia oświadczenia,

c) propozycji zmian, tzw. kontroferta – w takim przypadku do zawarcia umowy konieczna jest akceptacja kontroferty przez Klienta.

11. Przyczyną wystąpienia z kontrofertą, o której mowa w ust. 10 lit. c mogą być w szczególności takie okoliczności jak: brak towarów w magazynie lub u dostawców Sklepu, itp.

12. Kontroferta o której mowa w ust. 10 lit. c jest wiążąca dla Sprzedającego w terminie 2 dni. Po tym czasie kontroferta wygasa. Akceptacja kontroferty przez Klienta w terminie jej obowiązywania (2 dni) powoduje zawarcie umowy sprzedaży na warunkach określonych w kontrofercie.

13. Sprzedający współpracuje z serwisem Ceneo.pl. w ramach opinii o Sklepie. Warunki umieszczania opinii ustala Ceneo.pl. Sklep nie wpływa na treść opinii/recenzji jak również nie weryfikuje ich w inny sposób.

14. Sprzedawca nie stosuje automatycznego profilowania klientów i nie zmienia cen oferowanych produktów automatycznie na podstawie danych klienta. Sprzedawca może stosować odmienne ceny dla klientów hurtowych po rejestracji oraz weryfikacji takiego Klienta.

 

§ 7. SPOSÓB I TERMIN SPEŁNIENIA ŚWIADCZENIA ORAZ KOSZT DOSTAWY

 

1. Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia rzeczy w stanie wolnym wad.

2. Wszystkie ceny prezentowane na stronach Sklepu Internetowego Gander24.pl podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy będą naliczane na etapie składania zamówienia, w zależności od dokonanego przez Kupującego wyboru sposobu dostawy, formy płatności i rodzaju zamawianego towaru.

3. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zlecenia był jak najkrótszy, jednak nie dłuższy niż 14 dni roboczych. Termin realizacji należy liczyć od dnia uznania środków na rachunku bankowym Sprzedającego, a w przypadku wyboru zapłaty przy odbiorze, od dnia zawarcia umowy sprzedaży przy czym przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.

4. Zamówienia realizowane są na terytorium Polski. Istnieje także możliwość wysyłki za granicę. W takim przypadku warunki sprzedaży i wysyłki towaru za granicę są każdorazowo uzgadniane indywidualnie z Klientem.

5. Zakupione towary są dostarczane pod wskazany przez Klienta adres.

6. Sklep Internetowy Gander24.pl wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT Klient powinien zaznaczyć odpowiednią opcję w formularzu zamówienia.

7. Klient zobowiązany jest do odebrania zamówionej przesyłki.

8. Podczas odbioru przesyłki w obecności kuriera należy od razu sprawdzić stan opakowania (czy taśmy i plomby oraz pudełko nie są uszkodzone). Jeśli stan opakowania zewnętrznego wskazuje, iż towar mógł ulec uszkodzeniu w transporcie należy odmówić jego przyjęcia. Należy również starannie sprawdzić stan samego towaru (wyjmij produkt z opakowania i sprawdź, czy nie jest uszkodzony, czy w pudełku są wszystkie wymienione w instrukcji części). Zgodnie z prawem przewozowym towar można rozpakować dopiero po potwierdzeniu jego odbioru a w przypadku przesyłek za pobraniem po uiszczeniu zapłaty. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości (uszkodzenia, braki) należy w pierwszej kolejności spisać z kurierem protokół szkody a następnie bezzwłocznie poinformować Sprzedającego o zaistniałej sytuacji. Po stwierdzeniu uszkodzenia lub niekompletności dostarczonego towaru i spisaniu protokołu szkody z kurierem należy przesłać go na adres e-mail sklep@gander24.pl z pełnym opisem sytuacji (opis uszkodzeń oraz stanu opakowania, zdjęcia ułatwią oszacowanie uszkodzeń i przyspieszą działania reklamacyjne). W przypadku pytań, wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny 888-090-200

 

§. 8. SPOSÓB I TERMIN ZAPŁATY

 

1. Za zakupy w Sklepie można zapłacić w następujący sposób:

a) przy odbiorze osobistym w punkcie odbioru – zapłata powinna nastąpić najpóźniej w dniu odbioru, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży,

b) przelewem na rachunek bankowy – w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy,

c) e-przelewem PayU S.A. – zapłata powinna nastąpić w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

2. Dane do przelewu: Andrzej Gąsior GANDER, ul. Palacha 5/5 31-325 Kraków; Alior Bank nr konta: 50 2490 0005 0000 4500 8468 9887. W tytule przelewu należy wpisać swoje imię i nazwisko oraz numer zamówienia.

 

§. 9. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

 

1. Właściciel Sklepu dołoży wszelkich starań, aby Sklep Internetowy Gander24.pl oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.

2. Klient zobowiązany jest zachować w tajemnicy i zabezpieczyć login oraz hasło dostępu do Konta Klienta w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione. Klientowi nie wolno przekazywać z wykorzystaniem Sklepu treści bezprawnych.

 

§. 10. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 21.02.2020 r., Dz.U. 2020, poz. 287) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

2. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 21.02.2020 r., Dz.U. 2020, poz. 287) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy zgodnie z §. 5 ust. 7. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

3. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:

a) wiadomością e-mail na adres: sklep@gander24.pl,

b) w formie pisemnej, na adres: Andrzej Gąsior GANDER, ul. Juliusza Lea 20/1A; 30-052 Kraków

4. Sprzedający niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.

5. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:

a) dodatkowych koszów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz

b) bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),

c) kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.

6. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

-a) w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b) w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

c) w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

d) w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu. Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Dla do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10. Sprzedający nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 5. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

11. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

12. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

13. Postanowienia dotyczące konsumenta zawarte w § 10. stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

§. 11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest GANDER Andrzej Gąsior z siedzibą w Kraków 30-052, ul. Juliusza Lea 20/1A, posługujący się adresem e-mail: sklep@gander24.pl

2.W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się pod adresem e-mail: rodo@gander24.pl.

3.Dane będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, wysyłki newslettra, na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych, akceptacji polityki prywatności lub zawarcie umowy sprzedaży oraz umowy o prowadzenie konta klienta w naszym sklepie.

4.Dane mogą być udostępniane:

spedycjom kurierskim dokonującym dostawy towarów (a-paczka /R2G Polska Sp. z o.o./ , e-mail: : iod@apaczka.pl , Poczta Polska spółka akcyjna, e-mail: inspektorodo@poczta-polska.pl, DPD Polska, e-mail: iod@dpd.com.pl, INPOST, e-mail: dane_osobowe@grupainteger.pl )

biura rachunkowe (USŁUGI KSIĘGOWE Ewa Wojtas , e-mail: ewawoj82440@op.pl)

podmiotom obsługującym system płatności elektronicznych, (w przypadku wyboru formy płatności e-przelewem PayU S.A. dane osobowe Klientów, są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, NIP:779-23-08-495, krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do rejestru usług płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem IP1/2012. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A. oraz następuje w celu obsługi (zrealizowania) przez PayU S.A. płatności za nabyte produkty.)

w celu prawidłowej realizacji usług określonych w regulaminie (tylko jeżeli ma zastosowanie, inaczej jest to dozwolone tylko na podstawie odrębnie wyrażonej zgody).

urzędom, (w tym Urzędom Skarbowym), a także właściwym organom (np. policji) w ramach realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa

5. Nie przekazujemy danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

6.Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia przez administratora wszystkich obowiązków nałożonych na niego normami prawnymi, w szczególności do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.

7.Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania.

8.Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

9.Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych. (w szczególności historii transakcji)

10.Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl)

 

§. 12. REKLAMACJE

 

1. Jeśli zakupiony towar posiada wady Klient może złożyć reklamację Sprzedawcy pisemnie na adres Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie - e-mail: sklep@gander24.pl lub telefonicznie pod nr telefonu 888-090-200.

2. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Regulacja odpowiedzialności zawarta jest w Kodeksie cywilnym oraz ustawie Prawa Konsumenta.

3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:- imię i nazwisko- numer zamówienia- opis wady- datę zakupu oraz żądania.

4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dnia jej złożenia. Sprzedawca przesyła odpowiedź mailowo lub listownie – może ją poprzedzić rozmową telefoniczną.

 

§. 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

2. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze.

3. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 2. sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela Sklepu. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest Konsument. Klient może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń. Niezależnie od powyższego Konsument może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl.

4. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji statutowych, do których zadań należy ochrona praw konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; oraz

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.

 

5. O każdej zmianie Regulaminu Właściciel Sklepu powiadomi zarejestrowanych Klientów poprzez wiadomość e-mail z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.

6. Na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl